LINORYTY a jiné práce

 

Z TVORBY ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 

Výstava představuje práce dětí ze ZUŠ Pardubice – Polabiny, které vznikly během distanční výuky ve školním roce 2020/21.
Vybraný soubor  nabízí  témata: Ptáci a Hmyz (během roku probíhalo pozorování a studijní záznamy, později jejich převedení do linorytu). Třetím tématem je posvátný symbol hamsy – pravé ruky, která má svou magickou silou ochraňovat svého nositele před uhranutím.
Linoryty realizovaly děti ve věku 6 – 12 let.

 

 VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ PARDUBICE – POLABINY

 

Na výtvarném oboru ZUŠ žáci získávají zručnost při zobrazování skutečnosti, učí se používat rozličné výtvarné nástroje a materiály, rozvíjejí schopnost výtvarně myslet a originálně a tvořivě přistupovat k danému úkolu. Seznamují se s dějinami i současnými tendencemi ve výtvarném umění a učí se rozumět výtvarnému jazyku. Výtvarné vyjádření se jim stává prostředkem osobní výpovědi, vzájemné komunikace a poznávání světa. Při hodnocení práce se učí obhájit svůj způsob řešení a tolerovat mnohost názorů. Na četných mimoškolních akcích, jako jsou pravidelná týdenní soustředění v přírodě, uměnovědné exkurze a přípravy výstav, děti navzájem spolupracují a navazují přátelství napříč ročníky. Pro mnohé z nich je výtvarný obor ZUŠ přípravou pro budoucí povolání.

Děti navštěvují VO odpoledne jednou týdně tři vyučovací hodiny. Příprava na střední a vysoké umělecké školy (tzv. rozšířené studium) probíhá navíc další tři hodiny