LINORYTY II.

 

PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ PARDUBICE – POLABINY

Na výtvarném oboru ZUŠ žáci získávají zručnost při zobrazování skutečnosti, učí se používat rozličné výtvarné nástroje a materiály, rozvíjejí schopnost výtvarně myslet a originálně a tvořivě přistupovat k danému úkolu. Seznamují se s dějinami i současnými tendencemi ve výtvarném umění a učí se rozumět výtvarnému jazyku. Výtvarné vyjádření se jim stává prostředkem osobní výpovědi, vzájemné komunikace a poznávání světa. Při hodnocení práce se učí obhájit svůj způsob řešení a tolerovat mnohost názorů. Na četných mimoškolních akcích, jako jsou pravidelná týdenní soustředění v přírodě, uměnovědné exkurze a přípravy výstav, děti navzájem spolupracují a navazují přátelství napříč ročníky. Pro mnohé z nich je výtvarný obor ZUŠ přípravou pro budoucí povolání.

Děti navštěvují VO odpoledne jednou týdně tři vyučovací hodiny. Příprava na střední a vysoké umělecké školy (tzv. rozšířené studium) probíhá navíc další tři hodiny.